Inspectierapport

Mil Blezer (VGO)

Sportstraat 10

6466AW Kerkrade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:                                   GGD Zuid Limburg

In opdracht van gemeente:                 Kerkrade

Datum inspectie:                                 22-10-2018

Type onderzoek :                                 Onderzoek voor registratie

Status:                                                 Definitief

Datum vaststelling inspectierapport:   22-10-2018

 

 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2

Het onderzoek ................................................................................................................. 3

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 9

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 12

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 12

Bijlage: Zienswijze .......................................................................................................... 13

Het onderzoek

 

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.

 

De toezichthouders van de GGD Zuid Limburg zien erop toe dat bij voorzieningen voor kinderopvang de wet- en regelgeving van de ‘Wet kinderopvang’ wordt nageleefd. 

 

De houder van een locatie voor kinderopvang, in dit geval de gastouder, is verantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde kinderopvang.

 

Op basis van het advies van de GGD neemt de gemeente Kerkrade een besluit om de gastouder wel of niet op de betreffende opvanglocatie op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

   

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek voor registratie uitgevoerd d.d. 2210-2018 bij gastouder mevrouw H.M. van Mil-Blezer. Hierna volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.

 

De opvang gaat plaats vinden in het woonhuis van de gastouder. De huiskamer/hal is voor de kinderen ingericht met een keukenhoek, een bouwhoek en voldoende speelmateriaal. In de woonkamer kunnen de kinderen aan de grote tafel knutselen en zal tevens het eetmoment plaatsvinden. De tuin betegeld en voorzien van een aantal speelelementen. In het voorjaar zal aan de achterzijde van het huis de wei met speelelementen worden gerealiseerd.

 

De gastouder is aangesloten bij gastouderbureaus Joekie, Het Liefbeestje en Mix&Match.

 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie aangemeld voor zes kindplaatsen.

 

Huidige onderzoek

Op 22-10-2018 heeft een aangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij gastouder mevrouw H.M. van Mil-Blezer. De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de gastouder. Er zijn enkele documenten besproken en de praktijk met betrekking tot veiligheid en gezondheid is beoordeeld.

 

Bevindingen

De gastouder schetst globaal hoe de opvang er in de praktijk zal gaan uitzien. De gastouder handelt in overeenstemming met het pedagogisch beleidsplan van de gastouderbureaus. Daarnaast benadrukt de gastouder dat ze regelmatig met de vraagouder overlegt om de manier van handelen en de principes af te stemmen.

 

De gastouder geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

 

 

Conclusie

Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

 

Gastouder mevrouw van Mil-Blezer en gastouderbureaus Joekie, Het Liefbeestje en Mix&Matsch hebben toestemming gegeven om direct een definitief rapport te ontvangen.

 

Advies aan College van B&W

Opnemen in het landelijk register kinderopvang.

 

 

 

Observaties en bevindingen

 

Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet’.

 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:

 

     Registratie

 

De praktijk wordt beoordeeld op basis van de wettelijke criteria.

 

 

Registratie

 

De gastouder verklaart dat nog geen opvang wordt geboden op dit opvangadres.

 

De opvang vindt plaats door tussenkomst van de volgende geregistreerde gastouderbureaus, namelijk gastouderbureau Joekie en gastouderbureau Het Liefbeestje . De gastouder is niet de ouder van de op te vangen kinderen, noch de partner van de vraagouder. De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder.

 

De gastouder is 18 jaar of ouder en niet inwonend bij de vraagouder.

De gastouder geeft aan geen personeel in dienst te hebben. Daarnaast verklaart ze niet te zijn ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag en geen kinderen te hebben die onder (voorlopig) toezicht zijn gesteld.

 

 

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       Aanvraagformulier registratie gastouder

       Personen Register Kinderopvang

       Landelijk Register Kinderopvang


Pedagogisch klimaat

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Pedagogisch klimaat’.

 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:

 

        Pedagogische praktijk

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 

 

 

Pedagogische praktijk

 

De pedagogisch beleidsplannen van alle aangesloten gastouderbureaus zijn aanwezig op de opvanglocatie.

 

De gastouder schetst hoe de opvang er in de praktijk zal gaan uitzien. Hieruit blijkt dat de gastouder handelt in overeenstemming met het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau.

 

Uit het gesprek met de gastouder blijkt dat deze zorg zal dragen voor de vier pedagogische basisdoelen:

        Het waarborgen van emotionele veiligheid;

        Het bieden van mogelijkheden om persoonlijke competentie te ontwikkelen;

        Het bieden van mogelijkheden om sociale competentie te ontwikkelen;

        De overdracht van normen en waarden

 

Conclusie

De gastouder draagt zorg voor het waarborgen van de emotionele veiligheid en de overdracht van normen en waarden. De gastouder biedt de kinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke- en sociale competenties te komen.

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       Pedagogisch beleidsplan

Eisen aan de gastouder

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Eisen aan de gastouder’. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 

        Verklaring Omtrent het Gedrag en personenregister kinderopvang

        Deskundigheid gastouder

        Gebruik van de voorgeschreven voertaal

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

 

De gastouder en huisgenoot zijn in het bezit van een geldige Verklaring omtrent het Gedrag, zijn in het personenregister kinderopvang ingeschreven en gekoppeld aan betreffende gastouderbureaus.

 

Er zijn momenteel geen stagiaires of vrijwilligers werkzaam.

 

Conclusie

De gastouder voldoet aan de eisen met betrekking tot de Verklaring omtrent het gedrag en het personenregister kinderopvang.

 

 

Deskundigheid gastouder

 

De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling en een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Oranje Kruis.

 

Conclusie

De gastouder voldoet aan de eisen met betrekking tot de deskundigheid.

 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.

 

Conclusie

De gastouder voldoet aan de eisen met betrekking tot het gebruik van de voorgeschreven voertaal.

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       EHBO certificaat

       Personen Register Kinderopvang

       Landelijk Register Kinderopvang

       Diploma beroepskracht

Accommodatie en inrichting

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'.

 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 

        Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid

        Groepssamenstelling

        Achterwacht

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

 

 

Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid

 

De gastouder verklaart dat de woning te allen tijde rookvrij is. Er zijn voldoende binnen- en buitenspeelmogelijkheden voor kinderen afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

 

De woning is voorzien van voldoende werkende rookmelders.

 

De afzonderlijke slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

  

Tijdens het inspectiebezoek staan er 2 ledikantjes in de slaapruimte. De gastouder heeft, indien nodig, nog 2 campingbedjes.

 

De toezichthouder heeft de risico’s met betrekking tot het gebruik van campingbedjes met de gastouder besproken.

 

Conclusie

De gastouder voldoet aan de eisen met betrekking tot de speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheden.

 

 

Groepssamenstelling

 

Er zijn 6 kindplaatsen op deze locatie aangevraagd. Uit onderzoek blijkt dat er geen belemmering is voor het aantal aangevraagde kindplaatsen.

 

De gastouder heeft 1 eigen kinderen in de leeftijd van 3,5 jaar.

 

Conclusie

De gastouder voldoet aan de eisen met betrekking tot de groepssamenstelling.

 

 

Achterwacht

 

De gastouder is goed telefonisch bereikbaar en er is geregeld dat er tijdens de opvang een achterwacht beschikbaar is, die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig is.

 

Conclusie

De gastouder voldoet aan de eisen met betrekking tot de achterwachtregeling.

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       Observaties (Praktijk)

Veiligheid en gezondheid

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 

        Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

        Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

 

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

 

De gastouder heeft op het opvangadres een actuele ondertekende risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid van gastouderbureau Joekie 12-09-2018, gastouderbureau Het Liefbeestje 04-102018 en draagt zorg voor het gebruik van een ongevallenregistratieformulier wanneer dat noodzakelijk is.

 

Risico's worden ondervangen in gedragsafspraken en huisregels.

 

Conclusie

De gastouder voldoet aan de eisen met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

De meldcode van de aangesloten gastouderbureaus zijn aanwezig op de opvanglocatie. Er is een actuele sociale kaart aanwezig met vermelding van regionale telefoonnummers.

 

De gastouder is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de naleving van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en de meldplicht. Zij kan aangeven hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en kan concrete signalen benoemen.

 

Conclusie

De gastouder voldoet aan de eisen met betrekking tot de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       Beleid veiligheid- en gezondheid

       Ongevallenregistratie

       Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 


 

 

Overzicht getoetste inspectie-items

 

Eisen aan de gastouder

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De volgende personen zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang:

-              de gastouder of voorgenomen gastouder;

-              andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder, voor zover dit tevens de opvanglocatie is, hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben;

-              de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op de opvanglocatie.

(art 1.56b lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

 

 

 

Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet

Registratie

Een voorziening voor gastouderopvang wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke eisen.

(art. 1.45 lid 3 Wet kinderopvang)

De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de volgende voorwaarden uit de definitie voor gastouderopvang in de zin van de wet. 

 

De opvang vindt plaats: 

-              door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau;

-              in een gezinssituatie door een gastouder welke niet de ouder van de op te vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder;

-              op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders; - aan ten hoogste zes kinderen.

 

De gastouder:

-              staat niet op hetzelfde woonadres ingeschreven in de basisregistratie personen als de ouder of diens partner van het kind aan wie opvang wordt geboden; 

-              is 18 jaar of ouder;

-              heeft geen personeel in dienst.

(art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang)

De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan onderstaande voorwaarden uit de definitie voor gastouderopvang in de zin van de wet.

De gastouder:

- heeft geen kinderen die onderworpen zijn aan (voorlopige) ondertoezichtstelling;  - de gastouder is niet ontheven uit het ouderlijk gezag; - de gastouder is niet ontzet van het gezag.

(art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang)

 

 

 

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De gastouder voert een zodanig pedagogisch beleid en organiseert de gastouderopvang op zodanige wijze, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde gastouderopvang. De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau waarbij hij is aangesloten.

(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

 

 

 

Deskundigheid gastouder

De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling.

OF

De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen MBO-2 opleiding(en). (art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder a en lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 10, 10a en 10b Regeling Wet kinderopvang)

De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen conform de ministeriële regeling.

(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder b en lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 10d Regeling Wet kinderopvang)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

In de voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt.

(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)  

OF

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het gastouderbureau vastgestelde gedragscode.

(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)

 

 

 

Accommodatie en inrichting

Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid

De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor kinderen, waaronder begrepen een voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. De ruimte is afgestemd op het aantal kinderen. De binnenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De buitenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De voorziening voor gastouderopvang is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het vigerende Bouwbesluit.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder c Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De voorziening voor gastouderopvang is te allen tijde rookvrij.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder d Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Groepssamenstelling

Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 13 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Achterwacht

De gastouder is goed telefonisch bereikbaar.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De gastouder zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten. Dit houdt in dat in ieder geval bij de opvang van meer dan drie aanwezige kinderen een achterwachtregeling wordt getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

 

 

 

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder ondertekende risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is door de gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden actueel is en voldoet aan de gestelde eisen.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder c en lid 4 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau voor gastouders vastgestelde meldcode, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. 

De gastouder handelt naar de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode.

(art 1.56b lid 1 en art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)

De gastouder heeft kennis van de handelswijze hoe, indien de gastouder op enigerlei wijze bekend is geworden dat de natuurlijke persoon die tevens houder is van het gastouderbureau zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact te treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte te doen bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.

(art 1.51c lid 3 Wet kinderopvang)

 

 

 

Gegevens voorziening

 

Opvanggegevens

 

Naam gastouder

: Mil Blezer, Helena Maria van

Opvangadres

: Sportstraat 10

Postcode en plaats

: 6466AW Kerkrade

Aantal kindplaatsen

 

Gegevens gastouderbureau(s)

: 6

Naam gastouderbureau

: Gastouderbureau Joekie V.O.F.

Adres gastouderbureau

: Nachtegaalstraat 122

Postcode en plaats

 

 

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

: 6165BP Geleen

Naam GGD

: GGD Zuid Limburg

Adres

: Postbus 33

Postcode en plaats

: 6400AA Heerlen

Telefoonnummer

: 088-8805000

Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

:  B Meertens- Chambille

 

Naam gemeente

: Kerkrade

Adres

: Postbus 600

Postcode en plaats

 

Planning

: 6460AP KERKRADE

Datum inspectie

: 22-10-2018

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 22-10-2018

Verzenden inspectierapport naar gastouder en gastouderbureau(s)

: 23-10-2018

Verzenden inspectierapport naar gemeente

: 23-10-2018

Openbaar maken inspectierapport

: 30-10-2018

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Zienswijze  

 

De zienswijze betreft een reactie  op de inhoud van het inspectierapport.

 

 

 

Er is geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport

Mil Blezer (VGO)

Heerlenersteenweg 18

6467CT Kerkrade

Registratienummer 524018157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:                                   GGD Zuid Limburg

In opdracht van gemeente:                 Kerkrade

Datum inspectie:                                 03-09-2018

Type onderzoek :                                 Jaarlijks onderzoek

Status:                                                 Definitief

Datum vaststelling inspectierapport:   04-09-2018

 

 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2

Het onderzoek ................................................................................................................. 3

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 9

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 12

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 12

Bijlage: Zienswijze gastouder ........................................................................................... 13

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

 

De toezichthouders van de GGD Zuid Limburg zien erop toe dat bij voorzieningen voor kinderopvang de wet- en regelgeving van de ‘Wet kinderopvang’ wordt nageleefd.

 

De houder van een locatie voor kinderopvang, in dit geval de gastouder, is verantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde kinderopvang.

 

De gemeente Kerkrade heeft opdracht gegeven middels een steekproef een aantal reeds geregistreerde gastouders te toetsen. In dit kader heeft dit onderzoek plaatsgevonden.

 

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

 

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van een jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij gastouder mevrouw van Mil-Blezer. Hierna volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.

 

Algemeen beeld van de opvanglocatie

De opvang vindt plaats in het woonhuis van de gastouder. De kinderen worden opgevangen in de woonkamer. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig afgestemd op de leeftijd van de op te vangen kinderen. De gastouder vangt momenteel kinderen op in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. De kinderen hebben eigen tafeltjes waar aan geknutseld kan worden. Verder zijn er verschillende speelhoeken met voldoende speelgoed. Aangrenzend aan de woonkamer is een tuin gelegen welke dient als buitenspeelruimte voor kinderen.

 

De gastouder is sinds 14-12-2016 op deze opvanglocatie geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang voor maximaal 6 kindplaatsen.

 De gastouder is aangesloten bij gastouderbureau Het Liefbeestje en gastouderbureau Joekie .

 

Huidige onderzoek

Op maandagochtend 03-09-2018 heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij gastouder mevrouw van Mil-Blezer. Op de locatie is een gesprek geweest met de gastouder. Er zijn enkele documenten besproken en de praktijk met betrekking tot veiligheid en gezondheid is beoordeeld. Eveneens is de pedagogische praktijk geobserveerd en beoordeeld.

 

Bevindingen

De gastouder schetst hoe de opvang er in de praktijk uitziet. De praktijk is getoetst tijdens het onderzoek. Hieruit blijkt dat de gastouder handelt in overeenstemming met het pedagogisch beleidsplan van het aangesloten gastouderbureau.

 

De gastouder geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

 

De aanwezige kinderen voelen zich op hun gemak bij de gastouder. De gastouder gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen. Tijdens het bezoek zijn de kinderen aan het spelen. Als een kindje iets komt vragen aan de gastouder heeft zij meteen alle aandacht voor het kind. De gastouder speelt in op hetgeen het kind graag wil doen. De gastouder geeft complimentjes of luistert naar wat het kind vertelt of wil laten zien. De gastouder kan haar handelen en visie met betrekking tot omgang met kinderen verwoorden.

 

Conclusie:

Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.

 

Gastouder mevrouw van Mil-Blezer, gastouderbureau Het Liefbeestje en gastouderbureau Joekie hebben toestemming gegeven om direct een definitief rapport te ontvangen.

 

Advies aan College van B&W Geen handhaving.

 

Observaties en bevindingen

 

Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet’.

 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:

 

     Registratie

 

De praktijk wordt beoordeeld op basis van de wettelijke criteria.

 

 

Registratie

 

De opvang vindt plaats door tussenkomst van de volgende geregistreerde gastouderbureaus, namelijk gastouderbureau Het Liefbeestje en gastouderbureau Joekie. De gastouder is niet de ouder van de op te vangen kinderen, noch de partner van de vraagouder. De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder.

 

De gastouder is 18 jaar of ouder en niet inwonend bij de vraagouder.

De gastouder geeft aan geen personeel in dienst te hebben. Daarnaast verklaart ze niet te zijn ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag en geen kinderen te hebben die onder (voorlopig) toezicht zijn gesteld.

 

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       Personen Register Kinderopvang

       Landelijk Register Kinderopvang

 

Pedagogisch klimaat

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Pedagogisch klimaat’.

 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:

 

     Pedagogische praktijk

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

 

 

Pedagogische praktijk

 

De pedagogisch beleidsplannen van alle aangesloten gastouderbureaus zijn aanwezig op de opvanglocatie.

 

Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij de gastouder de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden) uit de Wet kinderopvang worden gewaarborgd.

 

De gastouder is het vaste gezicht voor het kind. Ze is sensitief en biedt een veilige omgeving. De gastouder heeft een ondersteunende rol in de opvoeding van de kinderen. De kinderen worden uitgedaagd en samenspel wordt bevorderd door het aanbod van verschillende spelmaterialen. Het welbevinden van de aanwezige kinderen is goed. De kinderen zijn ontspannen. Ze komen uit zichzelf tot spel of zoeken de gastouder op. De gastouder integreert de verschillende opvoedstijlen van de vraagouders in de opvang.

 

De gastouder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid en de overdracht van normen en waarden. De gastouder biedt de kinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke- en sociale competenties te komen. 

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       Observaties (Praktijk)

       Pedagogisch beleidsplan

Eisen aan de gastouder

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Eisen aan de gastouder’.

 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 

        Verklaring Omtrent het Gedrag en personenregister kinderopvang

        Deskundigheid gastouder

        Gebruik van de voorgeschreven voertaal

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

 

De gastouder en huisgenoot zijn in het bezit van een geldige Verklaring omtrent het Gedrag en zijn in het personenregister kinderopvang ingeschreven en gekoppeld aan betreffende gastouderbureaus.

 

Er zijn momenteel geen stagiaires of vrijwilligers werkzaam.

 

 

Deskundigheid gastouder

 

De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling en een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Oranje Kruis.

 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       EHBO certificaat

       Personen Register Kinderopvang

       Landelijk Register Kinderopvang

       Diploma beroepskracht

Accommodatie en inrichting

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Accommodatie en inrichting'.

 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 

        Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid

        Groepssamenstelling

        Achterwacht

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

 

 

Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid

 

De gastouder verklaart dat de woning te allen tijde rookvrij is. Er zijn voldoende binnen- en buitenspeelmogelijkheden voor kinderen afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

 

De woning is voorzien van voldoende werkende rookmelders.

 

De (afzonderlijke) slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

 

Tijdens het inspectiebezoek staan er 3 ledikantjes in de slaapruimte. 

 

 

Groepssamenstelling

 

De opvanglocatie is voor 6 kindplaatsen geregistreerd.

 

Bij dit onderzoek is er sprake van twee aanwezige kinderen op het adres van de gastouder in de leeftijd van 3 jaar.

 

De gastouder heeft één eigen kind in de leeftijd van 3,5 jaar.

 

 

Achterwacht

 

De gastouder is goed telefonisch bereikbaar en er is geregeld dat er tijdens de opvang een achterwacht beschikbaar is, die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig is.

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       Observaties (Praktijk)

Veiligheid en gezondheid

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’.

 

Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

 

        Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

        Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

 

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

 

De gastouder heeft op het opvangadres een actuele ondertekende risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid d.d. 21-08-2018 en draagt zorg voor het gebruik van een ongevallenregistratieformulier wanneer dat noodzakelijk is.

Er is geen actieplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld. Risico's worden ondervangen in gedragsafspraken en huisregels.

 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

De meldcode) van alle aangesloten gastouderbureaus zijn aanwezig op de opvanglocatie. Er is een actuele sociale kaart aanwezig met vermelding van regionale telefoonnummers.

 

De gastouder is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de naleving van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en de meldplicht. 

 

Gebruikte bronnen:

       Interview gastouder (mevrouw H.M. van Mil-Blezer)

       Beleid veiligheid- en gezondheid

       Ongevallenregistratie

       Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items

 

 

 

Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet

Registratie

De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan de volgende voorwaarden uit de definitie voor gastouderopvang in de zin van de wet. 

 

De opvang vindt plaats: 

-              door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau;

-              in een gezinssituatie door een gastouder welke niet de ouder van de op te vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder;

-              op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders; - aan ten hoogste zes kinderen.

 

De gastouder:

-              staat niet op hetzelfde woonadres ingeschreven in de basisregistratie personen als de ouder of diens partner van het kind aan wie opvang wordt geboden; 

-              is 18 jaar of ouder;

-              heeft geen personeel in dienst.

(art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang)

De voorziening voor gastouderopvang voldoet aan onderstaande voorwaarden uit de definitie voor gastouderopvang in de zin van de wet.

De gastouder:

- heeft geen kinderen die onderworpen zijn aan (voorlopige) ondertoezichtstelling;  - de gastouder is niet ontheven uit het ouderlijk gezag; - de gastouder is niet ontzet van het gezag.

(art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang)

 

 

 

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De gastouder voert een zodanig pedagogisch beleid en organiseert de gastouderopvang op zodanige wijze, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde gastouderopvang. De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau waarbij hij is aangesloten.

(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

 

 

 

Eisen aan de gastouder

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De volgende personen zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang:

-              de gastouder of voorgenomen gastouder;

-              andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder, voor zover dit tevens de opvanglocatie is, hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben;

-              de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op de opvanglocatie.

(art 1.56b lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

Deskundigheid gastouder

De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling.

OF

De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen MBO-2 opleiding(en). (art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder a en lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 10, 10a en 10b Regeling Wet kinderopvang)

De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen conform de ministeriële regeling.

(art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder b en lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 10d Regeling Wet kinderopvang)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

In de voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt.

(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)  

OF

Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het gastouderbureau vastgestelde gedragscode.

(art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)

 

 

 

Accommodatie en inrichting

Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid

De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor kinderen, waaronder begrepen een voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. De ruimte is afgestemd op het aantal kinderen. De binnenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De buitenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De voorziening voor gastouderopvang is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het vigerende Bouwbesluit.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder c Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De voorziening voor gastouderopvang is te allen tijde rookvrij.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 14 lid 1 onder d Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Groepssamenstelling

Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 13 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Achterwacht

De gastouder is goed telefonisch bereikbaar.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus,

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De gastouder zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten. Dit houdt in dat in ieder geval bij de opvang van meer dan drie aanwezige kinderen een achterwachtregeling wordt getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 12 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

 

 

 

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder ondertekende risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is door de gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden actueel is en voldoet aan de gestelde eisen.

(art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder c en lid 4 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau voor gastouders vastgestelde meldcode, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. 

De gastouder handelt naar de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode.

(art 1.56b lid 1 en art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)

De gastouder heeft kennis van de handelswijze hoe, indien de gastouder op enigerlei wijze bekend is geworden dat de natuurlijke persoon die tevens houder is van het gastouderbureau zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact te treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte te doen bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.

(art 1.51c lid 3 Wet kinderopvang)

 

 

 

Gegevens voorziening

 

Opvanggegevens

 

Naam gastouder

: Mil Blezer, Helena Maria van

Opvangadres

: Heerlenersteenweg 18

Postcode en plaats

: 6467CT Kerkrade

Aantal kindplaatsen

 

Gegevens gastouderbureau(s)

: 6

Naam gastouderbureau

: Gastouderbureau Joekie V.O.F.

Adres gastouderbureau

: Nachtegaalstraat 122

Postcode en plaats

 

: 6165BP Geleen

Naam gastouderbureau

: Gastouderbureau Het Liefbeestje B.V.

Adres gastouderbureau

: Roermondseweg 58A

Postcode en plaats

 

 

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

: 6004AT Weert

Naam GGD

: GGD Zuid Limburg

Adres

: Postbus 33

Postcode en plaats

: 6400AA Heerlen

Telefoonnummer

: 088-8805000

Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

:  B Meertens- Chambille

 

Naam gemeente

: Kerkrade

Adres

: Postbus 600

Postcode en plaats

 

Planning

: 6460AP KERKRADE

Datum inspectie

: 03-09-2018

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 04-09-2018

Verzenden inspectierapport naar gastouder en gastouderbureau(s)

: 05-09-2018

Verzenden inspectierapport naar gemeente

: 05-09-2018

Openbaar maken inspectierapport

: 12-09-2018

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Zienswijze gastouder

 

De zienswijze betreft een reactie van de gastouder op de inhoud van het inspectierapport.

 

 

 

De gastouder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.